Email Doanh Nghiệp

BẢNG GIÁ EMAIL DOANH NGHIỆP

Nội dung

  • Dung lượng
  • Địa chỉ Email
  • Mail list
  • SpamAssassin & Kaspersky
  • Phí khởi tạo
  • Backup
  • Chi phí/tháng
  • Chi phí/năm
  • Liên hệ

Email Server #1

1.800.000đ

Email Server #2

3.000.000đ

Email Server #3

5.400.000đ

Email Server #4

8.400.000