Chuyển đổi số – Hướng đi doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Chuyển đổi số – Hướng đi doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như Big Data, Internet Of Things, Cloud Computing…, thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty…

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang vươn lên trong quá trình hội nhập với quốc tế. Sự minh bạch trong quản lý ngày càng được đề cao đối với các doanh nghiệp. Việc số hóa các thông tin quản lý doanh nghiệp không chỉ là nhu cầu mà còn là giá trị cạnh tranh bắt buộc phải có trong kỷ nguyên thông tin 4.0. Các thông tin cần số hóa bao gồm: thông tin về sản phẩm dịch vụ công ty, quản lý hồ sơ kế toán thu chi, quản lý năng suất lao động nhân viên, quản lý thông tin khách hàng, cân đối tài nguyên (nhân sự, vật liệu) với đơn hàng.

Theo một khảo sát, các tổ chức ho